Skicka farligt gods på ett säkert sätt

På Delego tar vi säkerheten för farliga transporter på största allvar. Vi följer noggrant ADR-regelverket för att säkerställa att varje transport av farligt gods sker enligt högsta säkerhetsstandarder. Våra processer omfattar korrekt klassificering, märkning och dokumentation av farligt gods. Våra förare har genomgått omfattande ADR-utbildning och är certifierade för att hantera och transportera farliga ämnen. Vi använder säkerhetsprotokoll och övervakningssystem för att minimera riskerna och säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Vad är farligt gods? 

Farligt gods innefattar material och ämnen som utgör en risk för människors hälsa, säkerhet, egendom eller miljö under transport. Dessa ämnen är indelade i olika klasser baserat på deras farliga egenskaper. Klasserna inkluderar explosiva ämnen, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, giftiga och smittsamma ämnen, radioaktiva material, frätande ämnen och andra farliga ämnen. Varje klass har specifika regler och föreskrifter för hur de ska hanteras och transporteras för att minimera riskerna för olyckor och skador. 

Kontakta oss för din transport

Oskar Hedström

Oskar Hedström
Logistikkoordinator

+46855544891
+46739881882
 oskar.hedstrom@delego.com

Otto Budenberg

Otto Budenberg
Logistikkoordinator

+46855544818
+46702616260
 otto.budenberg@delego.com

Filip Nilsson

Filip Nilsson
Logistikkoordinator

+46855544816
+46705900817
 filip.nilsson@delego.com

Jan Lagebro

Jan Lagebro
Logistikkoordinator

+46855544821
+46732010666
 jan.lagebro@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Specialtransporter

speciallösningar

Vad krävs för att skicka farligt gods? 

För att skicka farligt gods måste man följa ett antal regler och föreskrifter för att säkerställa en säker transport. Dessa inkluderar: 

 1. Klassificering: Farligt gods måste klassificeras enligt internationella och nationella regelverk, såsom ADR för vägtransport. 
 2. Förpackning: Användning av godkända och certifierade förpackningar som kan motstå stötar, vibrationer och andra påfrestningar under transport. 
 3. Märkning och etikettering: Förpackningarna ska vara tydligt märkta med varningsetiketter som anger vilken typ av farligt gods de innehåller. 
 4. Dokumentation: Fullständig och korrekt dokumentation krävs, inklusive ett säkerhetsdatablad (SDS) och transportdokument som beskriver varans art, mängd och specifika hanteringsanvisningar. 
 5. Utbildning: Personal som hanterar och transporterar farligt gods måste ha rätt utbildning och certifieringar. 
 6. Säkerhetsåtgärder: Säkerhetsprotokoll måste följas för att minimera risker under lastning, transport och lossning. 

Får du köra farligt gods med lastbil utan ADR-intyg? 

Nej, för att få köra farligt gods med lastbil krävs att föraren har ett giltigt ADR-intyg. Detta intyg utfärdas efter att föraren har genomgått en särskild utbildning som omfattar hantering, säkerhetsåtgärder och nödprocedurer för farligt gods. Utan detta intyg är det olagligt att transportera farligt gods, och det kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser och säkerhetsrisker. 

Vem ansvarar för farligt gods? 

Ansvaret för farligt gods delas mellan flera parter under transportprocessen: 

 • Avsändaren: Har huvudansvaret för att farligt gods är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och dokumenterat innan transport. 
 • Transportören: Ansvarar för säkerheten under transporten, vilket inkluderar att ha utbildade förare och rätt utrustning för att hantera farligt gods. 
 • Mottagaren: Ska se till att godset tas emot på ett säkert sätt och att alla säkerhetsföreskrifter följs vid lossning. 

Vilka ämnen kräver transportskydd? 

Transportskydd krävs för ämnen som klassificeras som hög risk och kan innebära betydande säkerhets- och miljörisker om de inte hanteras korrekt. Dessa inkluderar: 

 • Explosiva ämnen: Material som kan explodera under vissa förhållanden, såsom dynamit och fyrverkerier. 
 • Giftiga och smittsamma ämnen: Ämnen som kan orsaka allvarlig hälsoskada eller dödsfall, inklusive vissa kemikalier och biologiska material. 
 • Radioaktiva material: Ämnen som avger joniserande strålning och kan vara farliga för hälsa och miljö. 
 • Brandfarliga vätskor och fasta ämnen: Material som kan antändas lätt och orsaka brand.