Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitet
Delego Scandinavia AB ska alltid utföra sina tjänster med den kvalitet som kunden efterfrågar samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla tjänster som en professionell transportförmedlare, på överenskommen kvalitetsnivå, i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick.

Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av våra tjänster och vårt företag.

Miljö
Delego Scandinavia AB skall skapa säkra transportlösningar för kund med beaktande av miljöaspekter.

Alla transportlösningar utförs på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt och enligt gällande miljölagstiftning.

En samlastningsbaserad baserad transportlösning ska väljas, där så är möjligt. Dessa minimerar negativ miljöpåverkan som utsläpp av växthusgaser och emissioner.

Vi ställer krav på våra underleverantörer och utvecklar vårt eget kvalitets- och miljöarbete och vårt ledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitets- och miljöpolicyn följs.

Delego Scandinavia AB
Patrick Nordin, VD

 

Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015