INTEGRITETSPOLICY-GDPR

Integritetspolicy – Delego Scandinavia AB

Delego Scandinavia AB (benämnt i detta dokument som ”Delego”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss i vårt webbsystem eller i andra digitala kanaler används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
All behandling av personuppgifter inom Delego sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen ”GDPR”.

Målsättningen med vår integritetspolicy är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Personuppgifter som vi behandlar

När du använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning av Delegos tjänster och produkter och transaktionshistorik. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via vår hemsida, webbsystem, mail, telefon eller i sociala medier.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Delego komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra digitala kanaler och dess tjänster kommer att behandlas av oss för följande ändamål.

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via webbsystem, kundservice,
email formulär och i sociala medier.
För att administrera marknadsföringsaktiviteter som exempelvis tävlingar och event.
För marknadsföringsändamål, däribland för nyhetsbrev via mejl som du kan välja bort via en länk i varje utskick.
För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
För att förbättra vår kommunikation, tjänster, produkter, service och tekniska plattformar.

Laglig grund för vår behandling

Delego behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra avtal om enskilda transporter med dig eller svara på din begäran om kundservice. Om Delego skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Delego värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst och spridning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträde) om detta krävs för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Delego anlitar externa leverantörer för varje enskild transport, endast uppgifter som är relevanta för utförandet av enskild transport utlämnas.

Delego anlitar leverantörer av IT-system för drift, utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster som fakturering, betalning, inkasso samt tekniska lösningar och plattformar och kan även hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra leverantörer får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Delego kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Länk till andra sidor

Denna integritetspolicy gäller för information som Delego behandlar om dig.
På www.delego.com kan det förekomma länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna policy, om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Delego har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår Kundservice. Delego är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Är du registrerad kund hos Delego och godkänt våra användarvillkor kan du när som helst säga upp användarvillkoren och avböja vidare kommunikation, kontakta kundtjänst. Om du har lämnat ett samtycke till Delego avseende vår personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta vår kundtjänst. Delego har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) kontakta kundtjänst.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
kundtjänst mail: info.delego.com, Telefon: 08-555 44 800.
Adress: Delego Scandinavia AB, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad

Ändring av denna integritetspolicy

Delego kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.delego.com.

Dessa villkor uppdaterades 2018-05-22