Delegos historia

Efter att ha drivit åkeri sen början av 80-talet funderade Patrick Nordin och Tomas Nilsson på hur de kunde öka kapacitetsutnyttjandet så att alla skulle vinna på det. Många åkningar kunde gå halvtomma eller fullt lastade ena hållet och tomma tillbaka. Varför åka tomhänt frågade de sig. Vid milleninieskiftet bytte de ut sin lastbilsflotta mot ett egenutvecklat bokningssystem som optimerar kapaciteten på befintlig linjetrafik. Istället för att köra själva började de förmedla transporter mellan köpare och åkerier med ledig plats på flaket. I realtid matchas kundens transportförfrågningar mot tomma platser i befintliga transporter hos ett stort nätverk av kvalificerade transportörer.

Det tjänar alla på. Inte minst miljön…

Om oss

Easy transport  – vårt motto

Delego löser transportbehov på ett enkelt sätt och med god service.

Delego vet vad det handlar om när det gäller transporter och logistik med miljötänket i förarsätet.

Delegos team har över 200 års erfarenhet av logistik.

Delego svarar snabbt och kvickt med den bästa lösningen.

Det är alltid enkelt att anlita Delego.

Patrick Nordin VD

Patrick Nordin, VD och delägare

Tomas Nilsson

Tomas Nilsson, Affärschef och delägare

DELEGO

Vad säger våra kunder?

Läs mer
Läs mer
Läs mer

FAQ:s, policies och villkor

Vårt löfte – Din trygghet

Hållbarhet och kvalitet går hand i hand med vår affärsidé. För tydlighetens skull har vi här listat alla våra policies och villkor på ett och samma ställe. Här finner du detaljerade svar på vanliga frågor.
Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitet
Delego Scandinavia AB ska alltid utföra sina tjänster med den kvalitet som kunden efterfrågar
samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla tjänster som
en professionell transportförmedlare, på överenskommen kvalitetsnivå,
i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick.

Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av våra tjänster och vårt företag.

Miljö
Delego Scandinavia AB skall skapa säkra transportlösningar för sina kunder med beaktande av miljöaspekter.

Alla transportlösningar utförs på att ansvarsfullt och miljömedvetet sätt och enligt gällande miljölagstiftning.

Vår tekniska innovation matchar i realtid transportbehov mot ledig kapacitet på befintliga transporter.
Detta bidrar till att öka fyllnadsgraden på våra transportörers fordon och minskar därmed miljöpåverkan som utsläpp av växthusgaser och emissioner.

Vi ställer krav på våra underleverantörer och utvecklar vårt eget kvalitets- och miljöarbete och vårt ledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitets- och miljöpolicyn följs.

Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Allmänna villkor

Allmänna villkor – Transportköpare

1 Definitioner
1.1
Användarvillkor: Dessa Användarvillkor samt sådana instruktioner för tillämpningen av dem som Delego Scandinavia AB från tid till annan publicerar på Marknadsplatsen, eller som förmedlas av callcenter, för matchning av Transportköpare och Transportsäljare.
1.2
Transportköpare: Kund som är ansluten till Marknadsplatsen och som är avsändare enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen.
1.3
Transportsäljare: Utförande transportör som är ansluten till Marknadsplatsen och som tillhandahåller ledig kapacitet för transporter.

2 Bekräftelse av Användarvillkor
2.1
Användarvillkor, som har accepterats på annat sätt än genom underskrift på en pappershandling, skall bekräftas av Transportköparen genom en underskrift i original eller genom godkännande vid registrering eller bokning av enskild transport elektroniskt via Marknadsplatsen. Användarvillkoren träder i kraft, såvitt avser skyldigheter för Delego Scandinavia AB, när de undertecknade Användarvillkoren kommit Delego Scandinavia AB tillhanda via post eller telefax eller genom godkännande vid registrering eller bokning av enskild transport elektroniskt via Marknadsplatsen.
2.2
När Delego Scandinavia AB har erhållit bekräftelse enligt ovan, eller ensidigt bestämt att sådan bekräftelse inte erfordras, tillhandahåller Delego Scandinavia AB Transportköparen tjänsterna på Marknadsplatsen via det lösenord som Transportköparen valt vid registrering.
2.3
Transportköparen skall på begäran av Delego Scandinavia AB tillhandahålla Delego Scandinavia AB handlingar som styrker behörigheten för den som företräder Transportköparen. Parternas samarbete enligt dessa Användarvillkor suspenderas såvitt avser Delego Scandinavia ABs skyldigheter, till dess sådana behörighetshandlingar kommit Delego Scandinavia AB till handa.

3 Avtal om transport
3.1
Avtal om enskild transport sluts mellan Delego Scandinavia AB, som är kontrakterande transportör och Transportköparen, som är Uppdragsgivare, enligt vad som anges i denna bestämmelse och enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen samt i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB2015.Uppdragsgivaren bör särskilt fästa uppmärksamhet på och ta del av de bestämmelser som reglerar och begränsar Delego Scandinavia AB:s ansvar vid t.ex. dröjsmål, skada på, förlust eller minskning av gods, samt att detta ansvar kan variera beroende på avtalat eller använt transportslag. Utöver detta bör uppdragsgivaren notera de bestämmelser som reglerar reklamations- och preskriptionsfrister samt att tvistelösning sker via allmän domstol.
3.2
Om Transportköparen skulle agera såsom Transportsäljare, gäller i sådant fall Användarvillkor för Transportsäljare, som finns tillgängliga på Marknadsplatsen.

4 Beställning

4.1
Beställning sker genom att Transportköparen beställer en viss transport elektroniskt via Marknadsplatsen eller per telefon via callcenter. Beställningen sker enligt de instruktioner som från tid till annan gäller för Marknadsplatsen och i enlighet med de tekniska funktioner som Delego Scandinavia AB från tid till annan tillämpar. Instruktionerna avser bland annat närmare uppgifter om transportbehov, kvantitet, vikt och försäkringsvärde. Transportköparen är medveten om att beställningen i rättsligt avseende utgör ett bindande anbud. Genom Marknadsplatsen sker matchning gentemot lämplig Transportsäljare.
4.2
Transportköparen skall vid beställning alltid lämna uppgift om när beställningen senast måste ha accepterats av en Transportsäljare.
4.3
Beställningen är bindande till dess matchning har skett, dock ej under längre tid än den av Transportköparen uppsatta tidsgränsen för accept. Transportköparen äger fram till dess att matchning skett ändra eller återkalla beställningen.
4.4
Transportköparen skall alltid följa de instruktioner för beställning som från tid till annan tillämpas av Delego Scandinavia AB samt även iakttaga tillbörlig omsorg och aktsamhet vid beställning. Delego Scandinavia AB svarar inte i något avseende för det fall beställning lämnats i strid med tillämpliga instruktioner eller annars lämnats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.

5 Om matchning av beställning inte kan uppnås
5.1
Sker inte matchning inom av Transportköparen angiven tid skall Delego Scandinavia AB meddela detta via det kontaktsätt Transportköparen angivit vid bokningen

6 Pris och betalning
6.1
Betalning för utförd transport skall erläggas till Delego Scandinavia AB. Via Marknadsplatsen, eller per telefon via callcenter, underrättas Transportköparen om den ersättning som Transportköparen skall betala. Moms tillkommer på samtliga priser om inte annat anges.
6.2
Delego Scandinavia AB utfärdar faktura. Betalning skall ha kommit Delego Scandinavia AB tillhanda inom femton (15) dagar. Vid sen betalning utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag. Transportköparen svarar för eventuella inkassokostnader.
6.3
Transportköparen kan vid beställning ange annan betalare för transport. Om betalning från annan betalare inte kommit Delego Scandinavia AB tillhanda inom femton (15) dagar efter utfärdad faktura blir Transportköparen betalningsansvarig i stället för annan betalare.

7 Varuförsäkring

Delego Scandinavia AB:s ansvar är begränsat enl. NSAB2015, det åligger Transportköparen att själv teckna varuförsäkring för sitt gods.

8 Delego Scandinavia ABs åtaganden
8.1
Delego Scandinavia AB skall ta emot uppgifter och vidta de åtgärder som erfordras för att administrera beställningar och avtalsslut i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor. Delego Scandinavia AB skall alltid underrätta Transportköparen om när beställning accepterats, d.v.s. när matchning skett, och i övrigt lämna nödvändiga underrättelser i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor.
8.2
Delego Scandinavia AB skall tillhandahålla ett callcenter. De tjänster som callcenter tillhandahåller framgår av dessa Användarvillkor.

9 Transportköparens åtaganden
9.1
Transportköparen skall tillhandahålla de handlingar och den information som Delego Scandinavia AB behöver för att kostnadseffektivt kunna utföra sina åtaganden. Transportköparen förbinder sig därvid att verka för att den administrativa hanteringen förenklas, genom att i första hand översända handlingar i elektronisk form och i andra hand lämna uppgifter via callcenter. Transportköparen skall använda sådana format för meddelanden och sådana datorer, programvaror och andra tekniska hjälpmedel som Marknadsplatsen vid varje tid stöder. Transportköparen äger inte använda sig av hotmailadresser eller liknande elektroniska adresser.

10 Risk för förmedlad information

Transportköparen står risken om en webbsida, en beställning eller någon annan elektronisk handling försenas, förvanskas eller inte kommer fram, när den överförs till eller från Marknadsplatsen eller en annan elektronisk adress som tillhör Delego Scandinavia AB eller till eller från en Transportsäljare. Detsamma gäller om meddelandet kommer fram men inte kan läsas med de tekniska hjälpmedel som används.

11 Ändringar i Marknadsplatsen

Delego Scandinavia AB har rätt att anpassa och ändra villkoren för Marknadsplatsen och de tekniska och administrativa rutinerna, bland annat rutinerna för identifiering och skydd mot manipulationer, samt även vidta ändringar vad gäller Marknadsplatsens utformning och funktionalitet.

12 Säkerhet och lösenord
12.1
Transportköparen skall följa de bestämmelser om säkerhet och lösenord som Delego Scandinavia AB vid varje tid bestämmer och tillämpar och som görs tillgängliga via Marknadsplatsen eller callcenter.
12.2
Transportköparen väljer lösenord vid registrering. Transportköparen skall därvid tillse att denna inte kan utrönas av obehörig.
12.3
Transportköparen skall hålla lösenordet hemligt. Transportköparen skall genast anmäla till callcenter närhelst det finns skäl att tro att någon obehörig har fått tillgång till lösenordet eller på annat sätt brukar Marknadsplatsen så att det framstår som om det var Transportköparen som agerar, eller om lösenord av något annat skäl bör spärras.
12.4
Delego Scandinavia AB skall omedelbart spärra lösenordet när Användarvillkoren har sagts upp eller om Transportköparen eljest begär det. Delego Scandinavia AB får också spärra lösenordet med omedelbar verkan om Transportköparen bryter mot dessa Användarvillkor eller om Delego Scandinavia AB får sådan information att det kan antas finnas risk för att Transportköparen eller någon annan kommer att missbruka Marknadsplatsen.

13 Ansvarsbegränsning
13.1
Endast om grov oaktsamhet eller uppsåt kan läggas Delego Scandinavia AB till last svarar Delego Scandinavia AB för förlust eller förvanskning av den information som tillhandahålls eller förmedlas av Delego Scandinavia AB via Marknadsplatsen, med undantag för sådan dokumentation som avses i 8.1 och som verifierar avtalsslut. Indirekt skada eller han delsvinst ersätts inte under några omständigheter. Delego Scandinavia ABs ansvar enligt dessa Användarvillkor, inkluderande bl.a. fel, förseningar, förvanskningar och förlust av information, är begränsat per skadetillfälle till högst ett halvt prisbasbelopp.
13.2
Transportköparen får göra gällande påföljd enligt ovan endast om Transportköparen gett Delego Scandinavia AB meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att Delego Scandinavia AB tagit emot en reklamation.
13.3
Delego Scandinavia AB ansvarar gentemot Transportköparen för bristande funktioner i Marknadsplatsen, om inte dessa brister är utan betydelse för Marknadsplatsens användning och inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Transportköparen. Transportköparen skall anmäla sådan brist till Delego Scandinavia AB genast efter det att bristen upptäckts. Delego Scandinavia AB skall under ordinarie arbetstid på egen bekostnad avhjälpa brister som kan åtgärdas. Transportköparen skall ge Delego Scandinavia AB den information och det biträde Delego Scandinavia AB begär när sådana brister skall avhjälpas.

14 Sekretess
14.1
Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information som part erhållit från den andra parten inom ramen för detta avtal eller avtal om enskilda transporter. Sekretesskyldigheten gäller även efter avtalets upphörande.
14.2
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än inom ramen för avtalen eller som är allmänt känd eller som utgör avidentifierade uppgifter av statistisk karaktär. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när en part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter.

15 Avtalstid och uppsägning

Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare med ömsesidig rätt för parterna att omedelbart säga upp Användarvillkoren.

16 Meddelanden
16.1
Kommunikation med Transportköparen skall ske på webbadress och/eller telefonnummer som Transportköparen skall meddela Delego Scandinavia AB, elektroniskt eller via telefon, vid accept av dessa Användarvillkor.
16.2
Kan kommunikation inte ske enligt ovan eller bekräftas inte att ett meddelande når fram, skall ett brev som Delego Scandinavia AB har avsänt rekommenderat till Transportköparen under den adress han senast angivit, anses ha kommit till handa senast fem dagar efter att en rekommenderad försändelse har avsänts.

17 Tvister
17.1
Svensk rätt skall gälla för dessa Användarvillkor.
17.2
Tvist angående dessa Användarvillkor, dessas tillkomst, tolkning eller tillämpning skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Integritetspolicy GDPR

Integritetspolicy – Delego Scandinavia AB

Delego Scandinavia AB (benämnt i detta dokument som ”Delego”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss i vårt webbsystem eller i andra digitala kanaler används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
All behandling av personuppgifter inom Delego sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen ”GDPR”.

Målsättningen med vår integritetspolicy är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Personuppgifter som vi behandlar

När du använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning av Delegos tjänster och produkter och transaktionshistorik. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via vår hemsida, webbsystem, mail, telefon eller i sociala medier.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Delego komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra digitala kanaler och dess tjänster kommer att behandlas av oss för följande ändamål.

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via webbsystem, kundservice,
email formulär och i sociala medier.
För att administrera marknadsföringsaktiviteter som exempelvis tävlingar och event.
För marknadsföringsändamål, däribland för nyhetsbrev via mejl som du kan välja bort via en länk i varje utskick.
För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
För att förbättra vår kommunikation, tjänster, produkter, service och tekniska plattformar.

Laglig grund för vår behandling

Delego behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra avtal om enskilda transporter med dig eller svara på din begäran om kundservice. Om Delego skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Delego värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst och spridning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträde) om detta krävs för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Delego anlitar externa leverantörer för varje enskild transport, endast uppgifter som är relevanta för utförandet av enskild transport utlämnas.

Delego anlitar leverantörer av IT-system för drift, utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster som fakturering, betalning, inkasso samt tekniska lösningar och plattformar och kan även hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra leverantörer får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Delego kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Länk till andra sidor

Denna integritetspolicy gäller för information som Delego behandlar om dig.
På www.delego.com kan det förekomma länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna policy, om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Delego har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår Kundservice. Delego är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Är du registrerad kund hos Delego och godkänt våra användarvillkor kan du när som helst säga upp användarvillkoren och avböja vidare kommunikation, kontakta kundtjänst. Om du har lämnat ett samtycke till Delego avseende vår personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta vår kundtjänst. Delego har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) kontakta kundtjänst.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
kundtjänst mail: info.delego.com, Telefon: 08-555 44 800.
Adress: Delego Scandinavia AB, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad

Ändring av denna integritetspolicy

Delego kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.delego.com.

Dessa villkor uppdaterades 2018-05-22

Frågor och svar

Frågor och svar  

Här är några vanliga frågor och svar om våra transporter, vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@delego.com eller ring oss på 08-55544800

1. Kan man kontakta er fast man har avtal med en annan speditör?
– Ja, det går alldeles utmärkt. Faktum är att många använder Delego som ett komplement till sin ordinarie speditör när de inte klarar kundens önskemål.
När man anlitar Delego så har man tillgång till alla åkerier, och därför ökar sannolikheten att vi skall hitta ett åkeri som infriar önskemål som går utanför din ordinarie speditörs trafik.

2. Hur vet jag att det kommer en bil och hämtar mitt gods om jag bokar en frakt hos er?
– När du bokar med Delego får du via mail en bekräftelse på din transport.
När du fått det så har Delegos kundtjänst kontrollerat din bokning med det aktuella åkeriet som bekräftat att de kommer att utföra din transport.

3. Vi är ett företag som ställer höga krav på våra transporter, godset måste finnas på plats i rätt tid. Hur löser ni det?
– Eftersom vårt system har koll på många åkeriers trafik i Sverige, samt att vår personal har lång erfarenhet av transportbranschen, vet vi vad som är realistiskt med befintlig trafik.
Är det inte möjligt med befintlig trafik så tittar vi på en skräddarsydd lösning för det uppdraget.

4. Har ni någon prislista?
Ja, vi har fasta priser på standardprodukter. Vårt bokningssystem är basen för vår prissättning och vi kan lämna offerter på återkommande transporter.
Enskilda transporter prissätts efter kundönskemål och man får ett överenskommet pris innan frakten bokas ut.

5. Är vårt gods försäkrat om vi anlitar er?
Delego Scandinavia AB utför all sina uppdrag i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser NSAB 2015.
Som Uppdragsgivare bör ni särskilt fästa uppmärksamhet på och ta del av de bestämmelser som reglerar och begränsar Delego Scandinavia AB:s ansvar vid till exempel dröjsmål, skada på, förlust eller minskning av gods, samt att detta ansvar kan variera beroende på avtalat eller använt transportslag. Utöver detta bör Uppdragsgivaren notera de bestämmelser som reglerar reklamations- och preskriptionsfrister samt att tvistelösning sker via allmän domstol. Vårt ansvar är alltså begränsat vilket innebär att om ni vill vara säker på att få ut full ersättning i händelse av skada bör ni teckna en separat varuförsäkring. Om ni inte har en egen försäkringslösning, kontakta gärna vår kundtjänst så kan vi medförsäkra ert gods via vårt försäkringsbolag IF.
Guide_transportforsakringar_30384
Institute-Cargo-Clauses_A_2009

6. När måste man senast boka sin transport hos er?
– Vi har ingen deadline för bokningar, men ju tidigare vi får reda på ett transportuppdrag desto större möjligheter har vi att lösa din transport.
Vet man på förmiddagen att man har en sändning som är klar på eftermiddagen så kontakta oss redan på förmiddagen och boka transporten, trots att godset ännu inte är klart för hämtning.

7. Varför har ni inga egna bilar?
Delegos affärsidé är att använda befintlig trafik och öka nyttjandegraden i just befintlig trafik.
Vi köper och säljer vidare det överskott av utrymme som uppstår i linjetrafiken.
Visionen är att skapa en hållbar tjänst som både tar hänsyn till miljön, är kostnadseffektiv och lönsam.
Långsiktig hållbarhet har genomgående varit utgångspunkten i Delegos historia.

8. Kör ni även utrikes?
– Ja, det gör vi. Vi kan ombesörja transporter i Norden, Europa och resten av världen med både väg-, sjö- och flygtransporter.

9. Kan jag boka farligt gods med Delego?
– Ja vi kan förmedla transporter som är klassat som farligt gods. Det är dock viktigt att alla uppgifter är korrekta,
för att boka farligt gods krävs att man ringer eller mailar in till kundtjänst för att boka in transporten.

10. Vad är farligt gods?
– I länkarna nedan finns information om vad som är farligt gods.
Klassificering av farligt gods
Tabell_ADR-S
Myndigheten för samhällskydd och beredskap