Allmänna villkor Transportsäljare

1 Definitioner
1.1
Användarvillkor: Dessa Användarvillkor samt sådana instruktioner för tillämpningen av dem som Delego Scandinavia AB från tid till annan publicerar på Marknadsplatsen, eller som förmedlas av callcenter, för matchning av Transportköpare och Transportsäljare.
1.2
Transportköpare: Kund som är ansluten till Marknadsplatsen och som är avsändare enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen.
1.3
Transportsäljare: Utförande transportör som är ansluten till Marknadsplatsen och som tillhandahåller ledig kapacitet för transporter.

2 Bekräftelse av Användarvillkor
2.1
Användarvillkor, som har accepterats på annat sätt än genom underskrift på en pappershandling, skall bekräftas av Transportsäljaren genom en underskrift i original. Användarvillkoren träder i kraft, såvitt avser skyldigheter för Delego Scandinavia AB, när de undertecknade Användarvillkoren kommit Delego Scandinavia AB tillhanda via post eller telefax.
2.2
När Delego Scandinavia AB har erhållit bekräftelse enligt ovan, eller ensidigt bestämt att sådan bekräftelse inte erfordras, tillhandahåller Delego Scandinavia AB Transportsäljaren tjänsterna på Marknadsplatsen via det lösenord som Transportsäljaren valt vid registrering.
2.3
Transportsäljaren skall på begäran av Delego Scandinavia AB tillhandahålla Delego Scandinavia AB handlingar som styrker behörigheten för den som företräder Transportsäljaren. Parternas samarbete enligt dessa Användarvillkor suspenderas såvitt avser Delego Scandinavia ABs skyldigheter, till dess sådana behörighetshandlingar kommit Delego Scandinavia AB tillhanda.

3 Avtal om transport
3.1
Avtal om enskild transport, där matchning skett via Marknadsplatsen, sluts mellan Delego Scandinavia AB, som är kontrakterande transportör, och Transportsäljaren, som är utförande transportör, enligt vad som anges i denna bestämmelse och enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen samt i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015.
3.2
Avtal om enskild transport uppstår genom att Transportsäljaren accepterar en matchande beställning av transport som gjorts av Transportköparen. Transportsäljaren accepterar beställningen genom att klicka på knappen ”Jag vill utföra transporten”. Accept kan också lämnas per telefon via callcenter.
3.3
Transportsäljaren skall alltid följa de instruktioner för accept som från tid till annan tillämpas av Delego Scandinavia AB samt även iakttaga tillbörlig omsorg och aktsamhet vid accept. Delego Scandinavia AB svarar inte i något avseende för det fall accept lämnats i strid med tillämpliga instruktioner eller annars lämnats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.
3.4
Om Transportsäljaren skulle agera såsom Transportköpare, gäller i sådant fall Användarvillkor för Transportköpare, som finns tillgängliga på Marknadsplatsen.

4 Anmälan om ledig transportkapacitet
4.1
Anmälan om ledig transportkapacitet avseende enskild transport görs elektroniskt i enlighet med de instruktioner och enligt de tekniska funktioner som Delego Scandinavia AB från tid till annan tillämpar. Anmälan kan också lämnas per telefon via callcenter.
4.2
Transportsäljaren ska vid anmälan förse Delego Scandinavia AB med uppgifter enligt de instruktioner som Delego Scandinavia AB ger. Transportsäljaren ska även i övrigt tillhandahålla beskrivningar som kan behövas för bedömning av möjlig matchning.
4.3
Transportsäljaren skall alltid följa de instruktioner för anmälan som från tid till annan tillämpas av Delego Scandinavia AB samt även iakttaga tillbörlig omsorg och aktsamhet vid anmälan. Delego Scandinavia AB svarar inte i något avseende för det fall anmälan lämnats i strid med tillämpliga instruktioner eller annars lämnats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.

5 Fraktsats och betalning
Transportsäljaren är berättigad till ersättning av Delego Scandinavia AB för utförda transporter i enlighet med de fraktsatser Delego Scandinavia AB från tid till annan tillämpar. Betalning erläggs genom att Transportsäljaren utfärdar faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto, såvida inte parterna har överenskommit om särskilt förfarande för avräkning.

6 Ansvarsförsäkring
Transportsäljaren bekräftar att Transportsäljaren innehar – och bibehåller – ansvarsförsäkring i en omfattning som är brukligt inom Transportsäljarens trafikområde och som minst täcker ansvar som föreligger enligt gällande lag.

7 Delego Scandinavia AB:s åtaganden
7.1
Delego Scandinavia AB skall ta emot uppgifter och vidta de åtgärder som erfordras för att administrera beställningar och avtalsslut i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor. Delego Scandinavia AB skall alltid underrätta Transportsäljaren om när beställning accepterats, det vill säga när matchning skett, och i övrigt lämna nödvändiga underrättelser i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor.
7.2
Delego Scandinavia AB ska tillhandahålla ett callcenter. De tjänster som callcenter tillhandahåller framgår av dessa Användarvillkor.

8 Transportsäljarens åtaganden
8.1
Transportsäljaren ska regelbundet ta del av de uppgifter och instruktioner som görs tillgängliga på Marknadsplatsen eller antingen vara tillgänglig via telefon, e-post, SMS-meddelanden eller på liknande sätt, för att med kort varsel kunna ta emot besked om t.ex. matchning eller på annat vis vara uppdaterad rörande väsentlig information.
8.2
Transportsäljaren ska tillhandahålla de handlingar och den information som Delego Scandinavia AB behöver för att kostnadseffektivt kunna utföra sina åtaganden. Transportsäljaren förbinder sig därvid att verka för att den administrativa hanteringen förenklas, genom att i första hand översända handlingar i elektronisk form och i andra hand lämna uppgifter via callcenter. Transportsäljaren skall använda sådana format för meddelanden och sådana datorer, programvaror och andra tekniska hjälpmedel som Marknadsplatsen vid varje tid stöder. Transportsäljaren äger inte rätt använda sig av hotmailadresser eller liknande elektroniska adresser.

9 Risk för förmedlad information
Transportsäljaren står i förhållande till Delego Scandinavia AB för risken om en webbsida, en beställning eller någon annan elektronisk handling försenas, förvanskas eller inte kommer fram, när den överförs till eller från Marknadsplatsen eller en annan elektronisk adress som tillhör Delego Scandinavia AB eller till eller från en Transportköpare. Detsamma gäller om meddelandet kommer fram men inte kan läsas med de tekniska hjälpmedel som används.

10 Ändringar i Marknadsplatsen
Delego Scandinavia AB har rätt att anpassa och ändra villkoren för Marknadsplatsen och de tekniska och administrativa rutinerna, bland annat rutinerna för identifiering och skydd mot manipulationer, samt även vidta ändringar vad gäller Marknadsplatsens utformning och funktionalitet.

11 Säkerhet och lösenord
11.1
Transportsäljaren ska följa de bestämmelser om säkerhet och lösenord som Delego Scandinavia AB vid varje tid bestämmer och tillämpar och som görs tillgängliga via Marknadsplatsen eller callcenter.
11.2
Transportsäljaren väljer lösenord vid registrering. Transportsäljaren ska därvid tillse att denna inte kan utrönas av obehörig.
11.3
Transportsäljaren ska hålla lösenordet hemligt. Transportsäljaren skall genast anmäla till callcenter närhelst det finns skäl att tro att någon obehörig har fått tillgång till lösenordet eller på annat sätt brukar Marknadsplatsen så att det framstår som om det var Transportsäljaren som agerar, eller om lösenord av något annat skäl bör spärras.
11.4
Delego Scandinavia AB ska omedelbart spärra lösenordet när Användarvillkoren har sagts upp eller om Transportsäljaren begär det. Delego Scandinavia AB får också spärra lösenordet med omedelbar verkan om Transportsäljaren bryter mot dessa Användarvillkor eller om Delego Scandinavia AB får sådan information att det kan antas finnas risk för att Transportsäljaren eller någon annan kommer att missbruka Marknadsplatsen.

12 Ansvarsbegränsning
12.1
Endast om grov oaktsamhet eller uppsåt kan läggas Delego Scandinavia AB till last svarar Delego Scandinavia AB för förlust eller förvanskning av den information som tillhandahålls eller förmedlas av Delego Scandinavia AB via Marknadsplatsen, med undantag för sådan dokumentation som avses i 7.1 och som verifierar avtalsslut. Indirekt skada eller handelsvinst ersätts inte under några omständigheter. Delego Scandinavia AB:s ansvar enligt dessa Användarvillkor, inkluderande bland annat fel, förseningar, förvanskningar och förlust av information, är begränsat per skadetillfälle till högst ett halvt prisbasbelopp.
12.2
Transportsäljaren får göra gällande påföljd enligt ovan endast om Transportsäljaren gett Delego Scandinavia AB meddelande därom senast 30 dagar efter det att Delego Scandinavia AB mottagit en reklamation.
12.3
Delego Scandinavia AB ansvarar gentemot Transportsäljaren för bristande funktioner i Marknadsplatsen, om inte dessa brister är utan betydelse för Marknadsplatsens användning och inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Transportsäljaren. Transportsäljaren skall anmäla sådan brist till Delego Scandinavia AB genast efter det att bristen upptäckts. Delego Scandinavia AB ska under ordinarie arbetstid på egen bekostnad avhjälpa brister som kan åtgärdas. Transportsäljaren skall ge Delego Scandinavia AB den information och det biträde Delego Scandinavia AB begär när sådana brister skall avhjälpas.

13 Sekretess
13.1
Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information som part erhållit från den andra parten inom ramen för detta avtal eller avtal om enskilda transporter. Sekretesskyldigheten gäller ömsesidigt även efter avtalets upphörande.
13.2
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan påvisa blivit känd för honom på annat sätt än inom ramen för avtalen eller som är allmänt känd eller som utgör avidentifierade uppgifter av statistisk karaktär. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när en part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter.

14 Avtalstid och uppsägning
Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare med ömsesidig rätt för parterna att omedelbart säga upp Användarvillkoren.

15 Meddelanden
15.1
Kommunikation med Transportsäljaren ska ske på webbadress och/eller telefonnummer som Transportsäljaren ska meddela Delego Scandinavia AB, elektroniskt eller via telefon, vid accept av dessa Användarvillkor.
15.2
Kan kommunikation inte ske enligt ovan eller bekräftas inte att ett meddelande når fram, ska ett brev som Delego Scandinavia AB har avsänt rekommenderat till Transportsäljaren under den adress han senast angivit, anses ha kommit till handa senast fem dagar efter att en rekommenderad försändelse har avsänts.

16 Tvister
16.1
Svensk rätt ska gälla för dessa Användarvillkor.
16.2
Tvist angående dessa Användarvillkor, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning ska avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.