Allmänna villkor Transportköpare

1 Definitioner
1.1
Användarvillkor: Dessa Användarvillkor samt sådana instruktioner för tillämpningen av dem som Delego Scandinavia AB från tid till annan publicerar på Marknadsplatsen, eller som förmedlas av callcenter, för matchning av Transportköpare och Transportsäljare.
1.2
Transportköpare: Kund som är ansluten till Marknadsplatsen och som är avsändare enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen.
1.3
Transportsäljare: Utförande transportör som är ansluten till Marknadsplatsen och som tillhandahåller ledig kapacitet för transporter.

2 Bekräftelse av Användarvillkor
2.1
Användarvillkor, som har accepterats på annat sätt än genom underskrift på en pappershandling, ska bekräftas av Transportköparen genom en underskrift i original eller genom godkännande vid registrering eller bokning av enskild transport elektroniskt via Marknadsplatsen. Användarvillkoren träder i kraft, såvitt avser skyldigheter för Delego Scandinavia AB, när de undertecknade Användarvillkoren kommit Delego Scandinavia AB tillhanda via post eller telefax eller genom godkännande vid registrering eller bokning av enskild transport elektroniskt via Marknadsplatsen.
2.2
När Delego Scandinavia AB har erhållit bekräftelse enligt ovan, eller ensidigt bestämt att sådan bekräftelse inte erfordras, tillhandahåller Delego Scandinavia AB Transportköparen tjänsterna på Marknadsplatsen via det lösenord som Transportköparen valt vid registrering.
2.3
Transportköparen ska på begäran av Delego Scandinavia AB tillhandahålla Delego Scandinavia AB handlingar som styrker behörigheten för den som företräder Transportköparen. Parternas samarbete enligt dessa Användarvillkor suspenderas såvitt avser Delego Scandinavia ABs skyldigheter, till dess sådana behörighetshandlingar kommit Delego Scandinavia AB tillhanda.

3 Avtal om transport
3.1
Avtal om enskild transport sluts mellan Delego Scandinavia AB, som är kontrakterande transportör och Transportköparen, som är Uppdragsgivare, enligt vad som anges i denna bestämmelse och enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport, lagen (2006:263) om transport av farligt gods, CMR-konventionen samt i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB2015. Uppdragsgivaren bör särskilt fästa uppmärksamhet på och ta del av de bestämmelser som reglerar och begränsar Delego Scandinavia AB:s ansvar vid t.ex. dröjsmål, skada på, förlust eller minskning av gods, samt att detta ansvar kan variera beroende på avtalat eller använt transportslag. Utöver detta bör uppdragsgivaren notera de bestämmelser som reglerar reklamations- och preskriptionsfrister samt att tvistelösning sker via allmän domstol.
3.2
Om Transportköparen skulle agera såsom Transportsäljare, gäller i sådant fall Användarvillkor för Transportsäljare, som finns tillgängliga på Marknadsplatsen.

4 Beställning
4.1
Beställning sker genom att Transportköparen beställer en viss transport elektroniskt via Marknadsplatsen eller per telefon via callcenter. Beställningen sker enligt de instruktioner som från tid till annan gäller för Marknadsplatsen och i enlighet med de tekniska funktioner som Delego Scandinavia AB från tid till annan tillämpar. Instruktionerna avser bland annat närmare uppgifter om transportbehov, kvantitet, vikt och försäkringsvärde. Transportköparen är medveten om att beställningen i rättsligt avseende utgör ett bindande anbud. Genom Marknadsplatsen sker matchning gentemot lämplig Transportsäljare.
4.2
Transportköparen skall vid beställning alltid lämna uppgift om när beställningen senast måste ha accepterats av en Transportsäljare.
4.3
Beställningen är bindande till dess matchning har skett, dock ej under längre tid än den av Transportköparen uppsatta tidsgränsen för accept. Transportköparen äger fram till dess att matchning skett ändra eller återkalla beställningen.
4.4
Transportköparen skall alltid följa de instruktioner för beställning som från tid till annan tillämpas av Delego Scandinavia AB samt även iakttaga tillbörlig omsorg och aktsamhet vid beställning. Delego Scandinavia AB svarar inte i något avseende för det fall beställning lämnats i strid med tillämpliga instruktioner eller annars lämnats på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.

5 Om matchning av beställning inte kan uppnås
5.1
Sker inte matchning inom av Transportköparen angiven tid skall Delego Scandinavia AB meddela detta via det kontaktsätt Transportköparen angivit vid bokningen

6 Pris och betalning
6.1
Betalning för utförd transport skall erläggas till Delego Scandinavia AB. Via Marknadsplatsen, eller per telefon via callcenter, underrättas Transportköparen om den ersättning som Transportköparen skall betala. Moms tillkommer på samtliga priser om inte annat anges.
6.2
Delego Scandinavia AB utfärdar faktura. Betalning skall ha kommit Delego Scandinavia AB tillhanda inom femton (15) dagar. Vid sen betalning utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag. Transportköparen svarar för eventuella inkassokostnader.
6.3
Transportköparen kan vid beställning ange annan betalare för transport. Om betalning från annan betalare inte kommit Delego Scandinavia AB tillhanda inom 15 dagar efter utfärdad faktura blir Transportköparen betalningsansvarig i stället för annan betalare.

7 Varuförsäkring
Delego Scandinavia AB:s ansvar är begränsat enl. NSAB2015, det åligger Transportköparen att själv teckna varuförsäkring för sitt gods.

8 Delego Scandinavia AB:s åtaganden
8.1
Delego Scandinavia AB skall ta emot uppgifter och vidta de åtgärder som erfordras för att administrera beställningar och avtalsslut i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor. Delego Scandinavia AB skall alltid underrätta Transportköparen om när beställning accepterats, det vill säga när matchning skett, och i övrigt lämna nödvändiga underrättelser i enlighet med vad som anges i dessa Användarvillkor.
8.2
Delego Scandinavia AB skall tillhandahålla ett callcenter. De tjänster som callcenter tillhandahåller framgår av dessa Användarvillkor.

9 Transportköparens åtaganden
9.1
Transportköparen skall tillhandahålla de handlingar och den information som Delego Scandinavia AB behöver för att kostnadseffektivt kunna utföra sina åtaganden. Transportköparen förbinder sig därvid att verka för att den administrativa hanteringen förenklas, genom att i första hand översända handlingar i elektronisk form och i andra hand lämna uppgifter via callcenter. Transportköparen skall använda sådana format för meddelanden och sådana datorer, programvaror och andra tekniska hjälpmedel som Marknadsplatsen vid varje tid stöder. Transportköparen äger inte rätt använda sig av hotmailadresser eller liknande elektroniska adresser.

10 Risk för förmedlad information
Transportköparen står för risken om en webbsida, en beställning eller någon annan elektronisk handling försenas, förvanskas eller inte kommer fram, när den överförs till eller från Marknadsplatsen eller en annan elektronisk adress som tillhör Delego Scandinavia AB eller till eller från en Transportsäljare. Detsamma gäller om meddelandet kommer fram men inte kan läsas med de tekniska hjälpmedel som används.

11 Ändringar i Marknadsplatsen
Delego Scandinavia AB har rätt att anpassa och ändra villkoren för Marknadsplatsen och de tekniska och administrativa rutinerna, bland annat rutinerna för identifiering och skydd mot manipulationer, samt även vidta ändringar vad gäller Marknadsplatsens utformning och funktionalitet.

12 Säkerhet och lösenord
12.1
Transportköparen skall följa de bestämmelser om säkerhet och lösenord som Delego Scandinavia AB vid varje tid bestämmer och tillämpar och som görs tillgängliga via Marknadsplatsen eller callcenter.
12.2
Transportköparen väljer lösenord vid registrering. Transportköparen ska därvid tillse att denna inte kan utrönas av obehörig.
12.3
Transportköparen skall hålla lösenordet hemligt. Transportköparen ska genast anmäla till callcenter om det finns skäl att tro att någon obehörig har fått tillgång till lösenordet eller på annat sätt brukar Marknadsplatsen så att det framstår som om det var Transportköparen som agerar, eller om lösenord av något annat skäl bör spärras.
12.4
Delego Scandinavia AB skall omedelbart spärra lösenordet när Användarvillkoren har sagts upp eller om Transportköparen eljest begär det. Delego Scandinavia AB får också spärra lösenordet med omedelbar verkan om Transportköparen bryter mot dessa Användarvillkor eller om Delego Scandinavia AB får sådan information att det kan antas finnas risk för att Transportköparen eller någon annan kommer att missbruka Marknadsplatsen.

13 Ansvarsbegränsning
13.1
Endast om grov oaktsamhet eller uppsåt kan läggas Delego Scandinavia AB till last svarar Delego Scandinavia AB för förlust eller förvanskning av den information som tillhandahålls eller förmedlas av Delego Scandinavia AB via Marknadsplatsen, med undantag för sådan dokumentation som avses i 8.1 och som verifierar avtalsslut. Indirekt skada eller han delsvinst ersätts inte under några omständigheter. Delego Scandinavia AB:s ansvar enligt dessa Användarvillkor, inkluderande bland annat fel, förseningar, förvanskningar och förlust av information, är begränsat per skadetillfälle till högst ett halvt prisbasbelopp.
13.2
Transportköparen får göra gällande påföljd enligt ovan endast om Transportköparen gett Delego Scandinavia AB meddelande om detta senast 30 dagar efter det att Delego Scandinavia AB mottagit en reklamation.
13.3
Delego Scandinavia AB ansvarar gentemot Transportköparen för bristande funktioner i Marknadsplatsen, om inte dessa brister är utan betydelse för Marknadsplatsens användning och inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Transportköparen. Transportköparen ska anmäla sådan brist till Delego Scandinavia AB genast efter det att bristen upptäckts. Delego Scandinavia AB skall under ordinarie arbetstid på egen bekostnad avhjälpa brister som kan åtgärdas. Transportköparen ska ge Delego Scandinavia AB den information och det biträde Delego Scandinavia AB begär när sådana brister skall avhjälpas.

14 Sekretess
14.1
Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information som part erhållit från den andra parten inom ramen för detta avtal eller avtal om enskilda transporter. Sekretesskyldigheten gäller ömsesidigt även efter avtalets upphörande.
14.2
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan påvisa blivit känd för honom på annat sätt än inom ramen för avtalen eller som är allmänt känd eller som utgör avidentifierade uppgifter av statistisk karaktär. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när en part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter.

15 Avtalstid och uppsägning
Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare med ömsesidig rätt för parterna att omedelbart säga upp Användarvillkoren.

16 Meddelanden
16.1
Kommunikation med Transportköparen ska ske på webbadress och/eller telefonnummer som Transportköparen ska meddela Delego Scandinavia AB, elektroniskt eller via telefon, vid accept av dessa Användarvillkor.
16.2
Kan kommunikation inte ske enligt ovan eller bekräftas inte att ett meddelande når fram, skall ett brev som Delego Scandinavia AB har avsänt rekommenderat till Transportköparen under den adress han senast angivit, anses ha kommit tillhanda senast fem dagar efter att en rekommenderad försändelse har avsänts.

17 Tvister
17.1
Svensk rätt skall gälla för dessa Användarvillkor.
17.2
Tvist angående dessa Användarvillkor, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.