Mobility Package medför stora förändringar inom transportsektorn. Följaktligen innebär det en utveckling som är både är nödvändig och positiv. Alla i branschen, både transportörer och kunder, bör hålla sig informerad och medveten om vad som sker då konsekvenserna av detta nya regelverk kommer att påverka priser och leveranstider.

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:
 • Förbättra och tydliggöra arbetsvillkoren för chaufförer
 • Klara och tydliga regler för utstationering av chaufförer
 • En bättre efterlevnad av gällande och nya regelverk för att stävja olagliga metoder inom transportsektorn.

Mobility Package 1, som genomförs nu, sker i olika steg och vissa har redan trätt i kraft.

Verkställt är:
 • Chauffören får inte tillbringa veckovilan (minst 45 timmar) i hytten. Den måste ske i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Boendet ska bekostas av arbetsgivaren.
 • Chauffören ska ges möjlighet att återvända till sitt hemland minst var 4:e vecka
 • Utstationering av chaufför ska ske i de länder som aktuell chaufför kommer att trafikera. Arbetsgivaren ska utfärda en utstationeringsdeklaration, dvs. ange period med start- och slutdatum för uppdraget i respektive land. Samtliga uppgifter ska registreras i IMI, som är ett europeiskt informationssystem (databas) för den inre marknaden (EU).
 • När kvoten för cabotagetransporter fyllts är berört ekipage och chaufför hänvisade till att lämna det land, i vilket cabotagetransporterna utförts, för en så kallad avkylningsperiod som måste vara i minst fyra dagar innan man får återvända och utföra nya cabotagetransporter aktuella landet
 • Undantag för cabotagetransporter (vägdelen) vid kombinerade transporter slopas i Sverige
 • Fordon skall återvända till etableringsstaten, det land i vilket fordonet är registrerat, var åttonde vecka
 • Fr.o.m. maj 2022 kommer även lätta transportfordon med en vikt över 2,5 ton att omfattas av EU:s normer för åkerier

Konsekvenserna av de redan införda reglerna tillsammans med de förändringar som kommer införas framöver är följande:

 • Bristen på kapacitet och chaufförer kommer att öka och bli mer omfattande än de redan är under den rådande situationen
 • En ökad och mer komplex samt fördyrad administration
 • Högre omkostnader, minskad kapacitet, sämre effektivitet och ökad administration leder till höjda fraktpriser
 • Negativ miljöpåverkan

 

Nästa steg med Mobility Package 1 som kommer genomföras är följande:

 • Under 2023–2025 införs ”Smarta färdskrivare version 2”. Till en början sker det i nya fordon men under perioden även i äldre för att 2025 finnas med i samtliga berörda fordon

Nedan länk ger dig och ditt företag möjlighet att hålla dig informerad om Mobility Package och dess konsekvenser.

transportstyrelsen.se

Informationen är hämtad från DHL